RDF-system

RDF 

För huvudbrännare
Hem | RDF-system

Flerstegsbearbetning av premium fasta återvunna bränslen med fokus på prestanda

Lindners maskiner är idealiska för flerstegsbearbetning av kommunalt, kommersiellt och industriellt avfall till en premium SRF-produkt med högt värmevärde. För Lindners användare medför detta: fasta återvunna bränslen, fria från främmande föremål såsom metaller, stenar eller glas. Gör problemen med leverans eller klinkerkvalitet till en tanke från det förgångna. Upplev nästan underhållsfri, tillförlitlig SRF-bearbetning med Lindners perfekt koordinerade toppmoderna för- och finkrossar och tvåfaldig separering av främmande föremål. Hög genomströmning och högsta produktkvalitet vid dina fingertoppar.

Förkrossning

Processen börjar med att osorterat avfall från hushåll, handel och industrier lastas in – ofta med hjullastare, grävskopor eller doseringstransportörer – i förkrossen. Målsättningen är att erhålla ett homogent, sorterbart material, klart för nästa steg i processen.

Magnetisk separering

I andra steget används en magnet ovanför bandet för att säkert separera ut ferromagnetiska delar såsom skrotjärn och annan järnskrotmetall. Järnskrotmetall i premium fasta återvunna bränslen anses försämra dess kvalitet. Den kan återvinnas efter separeringen.

Sållning

Den valda sållningsteknologin anpassas till dina exakta krav och inkluderar trumsåll, silar, vibrerande såll eller skivsåll. Avhängigt dina krav kan olika fraktioner extraheras i detta processteg, såsom små partiklar < 10 mm och överdimensionerade fraktioner för att erhålla högkvalitativt, mellanpartikel premium SRF.

Separering av tunga fraktioner

Tunga fraktioner kan förorsaka ökat slitage eller driftavbrott i den sekundära rivningsprocessen, vilket är orsaken till att sådana fraktioner sorteras ut. Materialströmmen matas fortlöpande in i en vindsil där den utsätts för en luftström när den faller fritt. Vinden kan på detta sätt föra bort lätta material till transportbandet medan tunga material faller till marken för bortskaffning. Till följd av den cirkulerande luften behöver endast en liten mängd ny luft tillföras.

Finkrossning

I processens sista steg krossas materialet en andra gång med en process som kallas finkrossning. Materialet är nu fritt från främmande föremål, tunga fraktioner och järnmetall och matas in i en eller flera finkrossar avhängigt systemets genomströmningskapacitet. Slutprodukten är därefter känd som premium fast återvunnet bränsle (SRF). Systemet genererar vanligtvis upp till 50 metriska ton slutlig premium SRF per timme.

Karakteristik för huvudbrännarbränsle i torkugnar

Partikelstorlek <35mm, icke 3-dimensionell
Värmevärde >4 500 kcal/kg
Densitet >60 kg/m3 <200 kg/m3
Fuktinnehåll <15%